Biznes

Odbiór przyłącza

Źródło: https://legalnabudowa.pl/

Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – podstawowa terminologia

Odbiór przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego może kojarzyć się z wieloma formalnościami. Faktem jest, że w wielu przypadkach należy przestrzegać różnorodnych procedur, które wynikają zarówno z polskiego prawodawstwa, jak i regulaminów poszczególnych przedsiębiorstw (dostawcy mediów). Stąd nasza analiza zagadnienia rozpocznie się od teoretycznych podstaw.

Definicja prawna

Na wstępie należy omówić definicję przyłącza wodociągowego. W polskim prawie funkcjonuje definicja legalna tego pojęcia – została ona umiejscowiona w art. 2 pkt 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Według wspomnianego aktu prawnego, przyłącze wodociągowe to nic innego, jak odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym. Przyłącze to więc odcinek przewodu, który łączy wewnętrzną instalację wodociągową w nieruchomości z siecią wodociągową.

Na tle powyższej definicji istnieje spór gdzie kończy się przyłącze:

  •  czy kończy się ono na granicy nieruchomości podmiotu przyłączanego;
  • czy jest to przewód łączący wewnętrzną instalację wodociągową z siecią, na całej swej długości, w tym także w obszarze, gdy leży poza granicą nieruchomości podmiotu przyłączanego.

Za każdym z tych poglądów wypowiedziały się poszczególne Sądy, jak np.:

a) za stanowiskiem pierwszym: Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2015 r. (VI ACa 1817/14) oraz z dnia 10 czerwca 2015 r. (VI ACa 1817/14),
b) za stanowiskiem drugim: Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 22 czerwca 2017 r. (III SZP 2/16; OSNP 2018/1/10), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 29 września 2010 r. (VII SA/Wa 1166/10).

Powyższy spór jest o tyle istotny, bo – zgodnie z ustawą zaopatrzeniową – podmiot przyłączany – tzn. de facto odbiorca usług – jest zobowiązany do realizacji studni wodomierzowej i przyłącza wodociągowego, a także do nieodpłatnego udostępnienia pomieszczenia, w którym znajdować będzie się wodomierz główny. Mówiąc inaczej, obowiązek budowy przyłącza spoczywa na podmiocie przyłączanym.